JS将汉字转换成为拼音

JavaScript代码
 1.   
 2.     
 3.     
 4. /****作为中国人中文的支持是最起码的****************/  
 5. var $PinYin=new Object();   
 6. $PinYin.ds={};   
 7. $PinYin.change=function(ch){for(var n in $PinYin.ds){if($PinYin.ds[n].indexOf(ch)!=-1)return n;}return ch;}   
 8. $PinYin.search=function(val){   
 9.      var py="";   
 10.      for(var i=0;i<val.length;i++){   
 11.         var ch=val.charAt(i);   
 12.         if(/^[\u4E00-\u9FA5]$/.test(ch))ch=$PinYin.change(ch);   
 13.         py+=ch   
 14.      }   
 15.      return py;   
 16. }   
 17. $PinYin.searchCap=function(val){   
 18.      var py="";   
 19.      for(var i=0;i<val.length;i++){   
 20.         var ch=val.charAt(i);   
 21.         if(/^[\u4E00-\u9FA5]$/.test(ch))ch=$PinYin.change(ch);   
 22.         py+=ch.charAt(0);   
 23.      }   
 24.      return py;   
 25.  }   
 26. //如果大家用不上就把下面的删掉不影响整体构架   
 27.   


 点击下载此文件[本日志由 风一样的男孩 于 2009-08-27 12:29 AM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章
Tags: Js 汉字 转换 拼音
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: -
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.